Onderwijsaanbod

Wij willen het lerend vermogen bij kinderen ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen staat daarbij centraal. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Op deze wijze wordt het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen vergroot, met hogere leerresultaten tot gevolg. Zo bereiden we kinderen goed voor op een onzekere toekomst in het beroepsveld. Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, moeten leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken: vasthoudend, vindingrijk en fantasierijk zijn en logisch kunnen denken, zelfgedisciplineerd en zelfbewust zijn, kunnen samenwerken en leergierig zijn.

Reguliere lessen in leerjaar 1

Tweetalig Onderwijs Engels
Naast de reguliere lessen wordt binnen het vhbo
Tweetalig Onderwijs Engels aangeboden als keuzemogelijkheid. De volgende vakken worden bij
Tweetalig Onderwijs in het Engels gegeven:

Nederlands
Engels
Wiskunde
Lichamelijke opvoeding
Rekenen
Frans
Duits
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie (wordt na 10 weken vervangen door een keuzemodule)
Applied Science
Beeldende vorming
Muziek
Biologie
Mentorles
Engels
Wiskunde
Lichamelijke opvoeding
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Applied Science
Beeldende vorming
Muziek
Biologie

Uitgangspunt
Leren begint vanuit verwondering. Leerlingen moeten geprikkeld worden om vanuit hun eigen nieuwsgierigheid te leren: ze formuleren uiteindelijk hun eigen leervraag. Dat betekent dat we activerende didactieken moeten hanteren. OPEDUCA is een voorbeeld van een werkvorm die we in leerjaar 1 gaan gebruiken, naast bijvoorbeeld stage, de traditionele lessen, projecten, enz. Dat betekent ook dat we leerlingen in staat stellen modules en masterclasses te kiezen die aansluiten bij hun eigen nieuwsgierigheid. Deze keuzemodules en masterclasses worden aangeboden vanaf periode 2. Zij vervangen dan de twee lessen die in het overzicht Onderwijsaanbod vermeld staan. Een keuzemodule duurt acht weken maal twee lessen en wordt gevolgd door een masterclass van twee weken maal 2 lessen (soms meer).

Elke leerling volgt drie verschillende keuzemodules. In een ‘sollicitatiebrief’ beschrijft de leerling waarom hij/zij een keuzemodule zou willen volgen, achteraf maakt de leerling een verslag waarin hij/zij terugkijkt op die gevolgde module. Hetzelfde geldt voor de masterclasses.

Vanaf periode 2 kunnen leerlingen extra lessen volgen in vakken die ze nog onvoldoende beheersen. Op deze wijze kan er op tijd ‘gerepareerd’ worden.


Keuzemodules zijn:

  • Versterkt Talenonderwijs (Engels + Frans of Engels + Duits)
  • Kunst en Cultuur (muziek of beeldende vorming)
  • VECON of Business-school (toegepaste economie)
  • Sport en Gezondheid (sport en biologie)
  • Versterkt Bèta (toegepaste natuurwetenschap)
  • Dans

Instroompunt vhbo

Uitgangspunt vhbo
Voor elke leerling geldt dat vanaf het begin van de opleiding het doel is een optimale doorstroming naar het HBO (vandaar de benaming vhbo: Voorbereiding Hoger Beroeps Onderwijs). Dat betekent dat er aandacht nodig is voor het kennisniveau (eindexamen), maar ook voor andere competenties (zelfstandigheid, samenwerken, eigen verantwoordelijkheid, onderzoeksvaardigheden) omdat uit onderzoek is gebleken dat het de afgestudeerde Havist met name aan die competenties ontbreekt. Deze keuze houdt in dat de werkvormen zijn gericht op competentieontwikkeling:  in het eerste jaar ‘vrijheid binnen structuren’, in de latere leerjaren opbouwend naar meer eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. 

Instroom vhbo
Het vhbo is dus de aangewezen leerroute voor leerlingen die naar het HBO willen. Dat betekent dat we leerlingen toelaten met een vwo-, een havo- en een havo-tl advies.
Deze leerlingen worden in een brugperiode bij elkaar geplaatst en op enig moment gaan we differentiëren, hetgeen in de praktijk het volgende zal betekenen:

  • Vwo-ers blijven of bij het vhbo of maken de overstap (na twee jaar) naar één van de vwo-locaties;
  • Havisten volgen de reguliere havo-opleiding met een doorlooptijd van in totaal 5 jaar;
  • Havo-TL-ers die in staat zijn de havo-opleiding te volgen, volgen de reguliere havo-opleiding met een doorlooptijd van in totaal 5 jaar;
  • Havo-TL-ers die wat meer tijd nodig hebben, volgen na de brugperiode de vmbo-TL-opleiding bij het vhbo. Na het behalen van het vmbo-TL diploma, kunnen ze dan instromen in havo 4 en maken dan de havo-opleiding af bij het vhbo.


Havo-TL
Een leerling die vanuit het primair onderwijs het plaatsingsadvies havo-tl krijgt, wordt in het vhbo geplaatst. Dit is een leerling:
- Die qua capaciteiten de havo aan zou moeten kunnen (al dan niet via vmbo-TL);
- Die via de havo naar het HBO wil gaan.


VHBO & Opeduca
OPEDUCA staat voor Open Education Area. Bij deze nieuwe, uitdagende en inspirerende manier van leren gaat de leerling vooral zelf op zoek naar kennis over onderwerpen die ze interessant vinden en waar ze meer vanaf willen weten. Met andere woorden: leren door zelf te ontdekken, met de eigen interesses, talenten en uitdagingen als uitgangspunt.

The OPEDUCA Area
Bij OPEDUCA past geen standaard klaslokaal. De leerling heeft letterlijk en figuurlijk ruimte en toegang tot de buitenwereld nodig. Daarom hebben we een hele verdieping speciaal ingericht als OPEDUCA area, met plekken om te brainstormen, creatief bezig te zijn, instructie te krijgen, aan een computer te werken, een presentatie te geven en om even ongestoord een telefoongesprek te kunnen voeren.
 Met het vhbo-onderwijs start de leerling al in de brugklas met 3 lesuren OPEDUCA (1 middag) per week. Be different. Be OPEDUCA!HAVO TTO

Wat is TTO?
TTO is de afkorting voor tweetalig onderwijs. Wie voor TTO kiest, krijgt les in de talen Engels en Nederlands. In grote delen van het bedrijfsleven en bij Hogescholen is Engels de voertaal en daarom krijgt de leerling in de hele onderbouwtijd ruim 50% van alle lesuren (vakken) de lessen in het Engels. Bij deze vakken heeft de leerling dan ook een Engelstalig lesboek en werkboek en leert de vakbegrippen in het Engels en Nederlands. Hierdoor leert de leerling de taal best snel. Dit is ook normaal, want ze horen, schrijven en spreken veel meer Engels dan in het reguliere onderwijs. Na drie jaar TTO behaalt de leerling al een officieel certificaat: het Cambridge First Certificate in English. De leerling beëindigt zijn/haar schoolcarrière niet alleen met een havo certificaat maar in het examenjaar wordt dan ook nog het International Baccalaureate certificaat behaald. Deze certificaten zijn wereldwijd erkend en zeker een pré bij iedere aanmelding op het HBO.

Is TTO vhbo iets voor jou?
Heeft uw zoon/dochter een havo-advies, een havo-TL-advies of een vwo-advies en houdt hij/zij van een uitdaging? Wilt uw zoon/dochter het beste uit zichzelf halen? Is hij/zij niet bang om fouten te maken en heeft voldoende lef om een taal te spreken die ze in het begin nog niet (100%) beheersen? Kijkt hij/zij graag verder dan zijn/haar neus lang is, zodat ze weten wat er in de wereld speelt? Is hij/zij een doorzetter en voldoende gemotiveerd om extra inspanning te leveren? Dan past het tweetalig onderwijs prima bij uw zoon/dochter. 

EIO = Europese en Internationale Oriëntatie binnen het TTO
Internationalisering is meer dan een schoolreisje. Wij vinden het belangrijk dat de leerling leert verder te kijken. Wat gebeurt in de wereld om ze heen? Daarom proberen wij de leerling op verschillende manieren in contact te brengen met de wereld om zich heen, om niet alleen de verschillen binnen de culturen, gewoontes en landen te leren kennen maar vooral ook hun overeenkomsten. Dit doen wij bijvoorbeeld met behulp van het internet, dagexcursies, gastsprekers en natuurlijk e-mail of persoonlijk contact.