Voorgenomen besluit toekomstbeeld VO Maastricht
31 aug 2018 – Algemeen

Voorgenomen besluit toekomstbeeld voortgezet onderwijs Maastricht

Het zijn bewogen tijden voor het voortgezet onderwijs in Maastricht. Er is veel gesproken en geschreven over het onderwijs in de stad. Begin dit jaar hebben we met het masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’ hieraan opnieuw richting gegeven. Het college van bestuur van LVO, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Maastricht hebben positief op de voorgestelde koers gereageerd. Ook alle medezeggenschapsraden van de scholen van LVO Maastricht hebben ingestemd met het masterplan.

Inmiddels heeft de stuurgroep, waarin LVO Maastricht en de gemeente vertegenwoordigd zijn, het masterplan verder verfijnd: er ligt nu een eindscenario ter advies. Het college van bestuur heeft afgelopen donderdag hiermee ingestemd.

Lees het voorgenomen besluit inzake eindscenario (her)inrichting voortgezet onderwijs Maastricht en transitieplan.

Lees het advies van de stuurgroep

Toekomstbeeld
Kinderen en hun ouders in Maastricht en omstreken kunnen in de toekomst kiezen uit een breed onderwijsaanbod aan beide zijden van de Maas. Het streven is om vanaf schooljaar 2022-2023 dit toekomstbeeld te realiseren. Drie brede schoolgemeenschappen, een praktijkschool en het United World College Maastricht verzorgen dan het voortgezet onderwijs in de stad. Iedere school heeft een eigen profiel waarmee ze zich kan positioneren en onderscheiden. We geven alle ruimte aan eigenstandige, krachtige scholen.

Bonnefanten College
Het Bonnefanten College verzorgt aan de westzijde van de Maas kleinschalig en gepersonaliseerd onderwijs. Leerlingen kunnen straks instromen in de onderwijsrichtingen vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo gemengde leerweg, mavo, havo en atheneum. In de bovenbouw van het vmbo gaan we het beroepsgerichte profiel dienstverlening & producten aanbieden. Leerlingen die een ander profiel kiezen, volgen het vakonderwijs op de locatie van de daartoe in te richten gemeenschappelijke faciliteiten voor beroepsonderwijs in oost. Ze blijven echter leerlingen van het Bonnefanten College en ronden daar hun opleiding af.

Bernard Lievegoed School
De Bernard Lievegoed School vormt het vrijeschoolonderwijs in Maastricht. De school handhaaft haar huidige onderwijsaanbod (mavo, havo en atheneum). Op termijn zullen de afdelingen primair onderwijs en voortgezet onderwijs van de Bernard Lievegoed School op één passende locatie bijeen worden gebracht. Bij voorkeur in de vorm van een integraal kindcentrum voor vrijeschoolonderwijs voor 0- tot 18-jarigen. We gaan ook de haalbaarheid onderzoeken om het aanbod voor vmbo-basis en -kader op de Bernard Lievegoed School te verzorgen.

Nieuwe brede school in oost
Het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege gaan fuseren en vormen samen aan de oostzijde van de Maas één eigentijdse school met een breed aanbod aan onderwijsstromen. Met het gymnasium, atheneum, havo, het tweetalig onderwijs, het technasium, een aantrekkelijk en breed beroepsonderwijs en de terugkeer van de mavo biedt deze locatie een ruime keuze aan ouders en leerlingen.

Samen met de gemeente Maastricht gaan we onderzoeken waar die nieuwe brede school gerealiseerd kan worden. Het liefst op of in de nabijheid van de Groene Loper. Zo spoedig als mogelijk beschikt de nieuwe school in oost over een gezamenlijke locatie.  

Het vmbo-onderwijs gaat integraal deel uitmaken van de brede scholengemeenschappen, zowel in west als in oost. Voor de beroepsgerichte profielen in de bovenbouw gaan we intensief samenwerking zoeken met het mbo en het bedrijfsleven. In de transitieperiode blijft vmbo-onderwijs aan de Bemelerweg en Bemelergrubbe. De samenwerking met het mbo inmiddels al opgepakt. Voor het vakonderwijs van het vmbo willen we samen met het mbo en het bedrijfsleven onderzoeken hoe we tot gemeenschappelijke faciliteiten kunnen komen. Dit geldt in het bijzonder voor de beroepsgerichte profielen.

Terra Nigra
Het Terra Nigra handhaaft het huidige praktijkonderwijs. We willen het praktijkonderwijs graag dichter bij het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven aan de oostzijde van de Maas brengen. Zo kunnen leerlingen makkelijker samenwerken met het vmbo en het mbo.

United World College Maastricht

Het United World College Maastricht verzorgt internationaal onderwijs (po en vo) en bereidt leerlingen voor op het International Baccalaureate.

Transitieperiode
Gedurende de transitie zullen we ervoor zorgen dat er aan beide zijden van de Maas een zo breed mogelijk onderwijsaanbod is. Het aanbod vanaf schooljaar 2019-2020 en het aanbod vanaf 2022-2023, afgezet tegen het huidige aanbod, zou er dan als volgt uit komen te zien:

Stappen
We moeten nog veel stappen zetten om tot dit toekomstbeeld te komen.

Allereerst vragen we de medezeggenschapsraden om met het voorgenomen besluit van het college van bestuur binnen nu en 9 weken in te stemmen. Dan weten we hoe het onderwijsaanbod van 2019-2020 er precies uitziet en ook wat het eindperspectief is. Daarna kunnen we ook alle andere stappen en deelbesluiten in gang zetten.

We willen dit proces zorgvuldig inrichten. De komende maanden werken we met de schooldirecteuren, teamleiders en docenten de stappen die we moeten zetten verder uit. Hierbij worden vanzelfsprekend ook ouders, leerlingen en andere belanghebbenden betrokken. De gemeente heeft in het proces een belangrijke rol omdat zij gaat over het openbaar onderwijs in de stad en over de onderwijshuisvesting. De medezeggenschapsraden zijn, naast hun formele rol in de besluitvorming, voor ons ook een belangrijke gesprekspartner.

Deel deze pagina op: