31 jan 2018 – Algemeen

Masterplan herinrichting voortgezet onderwijs en huisvesting Maastricht akkoord: gemeente en LVO bouwen samen verder

Het Masterplan herinrichting voortgezet onderwijs en huisvesting Maastricht is door het College van Bestuur van LVO en het College van B&W Maastricht vastgesteld. Beide partijen zijn verheugd over deze mijlpaal in de samenwerking tussen LVO en de gemeente. Zij zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit plan, dat onder de titel “Onderwijs is van ons allemaal” naar buiten is gebracht. Het doel is om tot een breed gedragen visie op het onderwijs in de stad te komen. Uit het masterplan komen twee voorkeurs­scenario’s die de richting geven voor de onderwijsontwikkeling de komende jaren. De afgelopen periode is intensief gewerkt aan het vergroten van draagvlak in de stad en het winnen van vertrouwen bij alle belanghebbenden.

Meer keuze in onderwijs

De twee voorkeursscenario’s zijn beide haalbaar en aantrekkelijk voor de stad. In het masterplan wordt aangesloten bij de behoefte van ouders en leerlingen aan keuzemogelijkheden, onderwijs in Maastricht-Oost én –West, brede scholengemeenschappen en brede brugklassen. Beide voorkeursscenario’s sluiten daarbij aan: er komen scholengemeenschappen in Oost en West en er wordt maximaal ingezet op brede en meerjarige brugperioden. Op elk van de scholengemeenschappen komt een onderscheidend onderwijsaanbod, zodat er echt iets te kiezen valt. De twee voorkeursscenario’s variëren in de vormgeving van de scholengemeenschappen, met name van het praktijkonderwijs en het vmbo-vakonderwijs. Een verscherpte onderwijskundige visie ligt aan de basis van het masterplan. De noodzakelijke, nauwe samenwerking tussen de Maastrichtse scholen wordt voortgezet. 

Draagvlak  

Een van de belangrijkste resultaten is dat LVO in het proces tot het komen tot de twee voorkeursscenario’s draagvlak heeft gecreëerd en meer vertrouwen heeft teruggewonnen. Daarmee is er een goede basis om betrokkenheid uit te breiden en tot een stevig definitief scenario te komen en vervolgens tot een huisvestingsplan dat daarbij past. Hierbij is blijvend aandacht voor het draagvlak onder belanghebbenden, in het bijzonder ouders, leerlingen, medewerkers en collega’s van de basisscholen en van het mbo.

Vervolgstappen  

In een voorgenomen besluit is door het College van Bestuur LVO en College van B&W akkoord gegaan met deze richtinggevende scenario’s en is opdracht gegeven voor het inrichten van het vervolgtraject. Dat houdt in dat de twee voorkeursscenario’s eerst nogmaals besproken worden met de belanghebbenden. Vervolgens worden de twee scenario’s nader uitgewerkt: eerst onderwijskundig en organisatorisch tot één scenario voor de verdere inrichting van het onderwijs en vervolgens financieel, gebouwelijk en stedenbouwkundig tot een Huisvestingsplan voortgezet onderwijs Maastricht.

Meer informatie: Masterplan herinrichting onderwijs en huisvesting ‘Onderwijs is van ons allemaal’

Deel deze pagina op: