VMBO Maastricht Examenkwesties
06 sep 2018

Diploma-uitreiking 31 augustus VMBO Maastricht Geen sprake van verkeerde diploma’s of cijferlijsten, de geslaagde leerlingen zijn gebeld

Afgelopen vrijdag 31 augustus hebben we 243 examenkandidaten kunnen melden dat ze alsnog geslaagd zijn. Nogal wat van deze 243 leerlingen hebben dezelfde middag/avond hun diploma nog opgehaald. Dat was in het algemeen een feestelijke gebeurtenis.
Tegelijkertijd kwam er een drietal minder feestelijke kwesties naar voren. Enkele leerlingen vertelden (ook tegen de pers) dat ze een verkeerd diploma hadden gekregen en een leerling sprak over verkeerde cijfers op de cijferlijst. Een aantal leerlingen en ouders vertelden dat zij niet gebeld waren met de uitslag van de examencommissie.
In de media is veel aandacht geweest voor het bovenstaande en daarom leggen we hieronder uit hoe de situatie feitelijk is.
We hebben dit alles inmiddels met alle betrokkenen naar tevredenheid besproken. Mochten er nog vragen zijn bij andere direct betrokkenen, zoals ouders en leerlingen, dan zullen wij die graag beantwoorden. Als school doen we al het mogelijke om de communicatie goed te laten verlopen, hier blijven we zeer attent op en we staan altijd open voor gesprekken met leerlingen en ouders.

        Vermeend verkeerde diploma’s

VMBO Maastricht heeft geen verkeerde diploma’s uitgereikt. De leerlingen die een diploma gemengde leerweg (gl) hebben gekregen, hebben het juiste diploma gehad. Zij hebben de opleiding gl gevolgd, zij staan in Magister ingeschreven bij de gl-opleiding, zij zijn voor het examen gl aangemeld, op het examen gl geweest en zij hebben een gl-diploma verdiend en gekregen.

Waarom stellen dan toch enkele leerlingen dat ze geen gl-diploma hadden moeten krijgen, maar een theoretische-leerweg (tl-)-diploma?

VMBO Maastricht plaatst alle desbetreffende leerlingen in de gemengde leerweg. De achtergrond daarvan en de wijze waarop dit wordt ingevuld, is bijvoorbeeld terug te vinden in de schoolgids.

Hierbij is de werkwijze dat de gl-leerlingen naast hun praktijkvak zes theoretische vakken volgen (waardoor zij een bredere theoretische basis hebben dan bij de minimaal verplichte vijf theorievakken). Ze doen dus zeven vakken. Daarmee doen ze eigenlijk zowel een gl- als een tl-opleiding tegelijk, want een tl-opleiding omvat ten minste zes theoretische vakken. Het praktijkvak is wettelijk niet verplicht, maar wordt op VMBO Maastricht wel aangeboden, zodat ook de tl-leerlingen al kennismaken met de beroepspraktijk.

Een leerling kan er overigens voor kiezen om het zesde theorievak bij de start van het vierde leerjaar te laten vallen. In dat geval gaat de leerling proberen om een gl-diploma te halen.

Achtergrond proces keuze tussen gl en tl

In januari/februari van het vierde leerjaar krijgen alle ouders en leerlingen die in de ‘gewone’ route zitten (met zes theorievakken en een praktijkvak) via een formulier de vraag voorgelegd of de leerling het examen gl of tl wil gaan doen. Als de leerling voor het tl-diploma wil ‘gaan’, dan moet het formulier ondertekend voor 1 maart worden teruggestuurd naar school en ingeleverd worden bij het examenbureau. Deze aanmelding gebeurt bij het examenbureau, omdat daarmee gewaarborgd is dat deze voorkeur goed wordt overgenomen in Magister.

Voor enkele leerlingen die hebben gemeld dat ze een ‘verkeerd’ diploma hebben gekregen, geldt dat zij bij de overgang naar leerjaar vier hun zesde theorievak hebben laten vallen. Zij konden daarmee geen tl-diploma meer halen en zij hebben daarom een gl-diploma gekregen.

Van de overige leerlingen die hebben gemeld dat ze een ‘verkeerd’ diploma hebben gekregen, heeft de school geen getekend formulier ‘ik kies tl’ in de examenadministratie. Daarom staan en stonden deze leerlingen in de gl-route in Magister en daarom hebben ze een gl-diploma.

Voor deze leerlingen, die oprecht hebben verwacht dat ze een tl-diploma zouden krijgen, is er kennelijk iets misgegaan in het hele proces. Enkele van deze leerlingen hebben in contact met de school inmiddels aangegeven dat zij geen formulier hebben ingeleverd, terwijl ze eigenlijk wel een tl-diploma hadden willen hebben. Voor de andere helft van de leerlingen is niet meer na te gaan of dit misverstand is ‘veroorzaakt’ door de leerling (geen formulier ingevuld) of door de school (wel formulier ingevuld, niet goed verwerkt). In ieder geval is er ook voor deze leerlingen geen formulier op de juiste plek beland.

We lossen de kwestie als volgt op

De regelgeving geeft aan dat een school als VMBO Maastricht, met zowel een gl- als een tl-opleiding, de gelegenheid om achteraf een gl-diploma om te zetten in een tl-diploma (Eindexamenbesluit artikel 52, lid 10). Dat kan als de leerling is geslaagd voor zijn gl-diploma, voldoet aan de eisen om een tl- diploma en er een melding wordt gedaan bij DUO / Bron waarin de leerling voor een tl-diploma wordt voorgedragen.

Van de gediplomeerde gl-leerlingen die zich hebben gemeld met de vraag/opmerking dat ze alsnog een tl-diploma willen ontvangen (en die in zes theorievakken examen hebben gedaan), is de school nagegaan of ze met hun zes theorievakken én hun praktijkvak aan de eisen van een tl-diploma hebben voldaan. Dat blijkt volgens de analyse van de examensecretaris voor deze leerlingen het geval. Dit is door de examencommissie bevestigd en daardoor krijgen ze een tl-diploma.

Kortom:

1. Er hebben zich bij de diploma-uitreiking op 31 augustus dan wel in het weekend daarna in totaal een tiental leerlingen gemeld die een gl-diploma hebben uitgereikt gekregen en die een tl-diploma willen ontvangen.

2. Van deze leerlingen voldoen enkele leerlingen niet aan de eisen van een tl-diploma; hun gl-diploma is en blijft geldig.

3. De overige leerlingen blijken aan de eisen van het tl-diploma te voldoen.

3. Met alle leerlingen/ouders is op maandag 3 en dinsdag 4 september contact opgenomen.

5. De examencommissie heeft inmiddels goedkeuring gegeven om voor de geslaagde gl-leerlingen die er om verzocht hebben en die aan de vereisten voldoen de uitslag voor de tl vast te stellen en het diploma te verstrekken. Met deze leerlingen wordt afgesproken wanneer dat deze week gebeurt.

5. Deze werkwijze is conform de kaders die gesteld zijn in wet- en regelgeving.

        Onjuiste cijfers

Op de cijferlijsten die de geslaagde leerlingen bij hun diploma hebben gekregen, staan geen onjuiste cijfers.

Er bleek bij een enkele leerling verwarring te zijn over het cijfer van de rekentoets en een ander cijfer, gehaald voor een toets tijdens de rekenles. Met alle betrokkenen is de kwestie besproken en opgehelderd.

        Sommige leerlingen gaven aan niet gebeld te zijn 

Met alle leerlingen die hun inhaaltoetsen hadden afgerond en dus geslaagd konden zijn, is telefonisch contact opgenomen. Alle geslaagde leerlingen zijn tussen 14:00 en 16:00 uur gebeld, in de meeste gevallen door hun eigen mentor, op een vijftal leerlingen na. Die vijf leerlingen zijn tussen 16:00 en 17:00 uur gebeld. Een enkele nog niet geslaagde leerling is na 16:00 uur gebeld. Alle niet geslaagde leerlingen zijn door de examensecretaris gebeld, omdat hier meer tijd en aandacht aan besteed moest worden.

Waardoor ontstond het misverstand?

Van te voren heeft de school per mail aangegeven dat de leerlingen die alle inhaaltoetsen hadden gemaakt, zouden worden gebeld. Het is de school niet bij al deze leerlingen gelukt om ook daadwerkelijk telefonisch contact te hebben, in een enkel geval ook niet bij een herhaalde poging.

De leerlingen die hun inhaaltoetsen nog niet of nog niet allemaal gemaakt hebben, zijn niet gebeld. Zij konden op dat moment niet geslaagd zijn. In de meeste gevallen waarin ouders en leerlingen de school meldden dat ze niet gebeld waren, ging het om deze situatie.

VMBO Maastricht heeft deze ouders en leerlingen naar hun tevredenheid kunnen uitleggen waarom zij in dit geval geen telefoontje hebben gehad.

Deel deze pagina op: