09 nov 2017 – Algemeen

Bijeenkomst LVO Maastricht met vertegenwoordigers gemeenteraad

Voor de herfstvakantie heeft een vijftal plenaire bijeenkomsten plaatsgevonden op alle LVO locaties in Maastricht. Tijdens deze bijeenkomsten werden alle medewerkers in de gelegenheid gesteld om  kennis te maken met de centrale directie en met de locatiedirecteuren. Daarnaast werd de gelegenheid aangegrepen om alle aanwezigen bij te praten over de stand van zaken rond het masterplan onderwijs en huisvesting. Tevens hebben er afgelopen weken gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle leerlingenraden en ouderraden van de Maastrichtse VO-scholen.

Zaterdag 4 november heeft op de vmbo-locatie een bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle fracties van de gemeenteraad, een aantal ambtenaren van de departementen onderwijs en vastgoed, wethouder Krabbedam en het managementteam van LVO Maastricht.

Tijdens deze bijeenkomst is een terugkoppeling gegeven over de huidige stand van zaken rondom het masterplan onderwijs en huisvesting. Daarnaast was er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst werd door alle aanwezigen als informatief en positief ervaren. Er is veel vertrouwen in het ingezette traject.

In januari 2017 hebben de gemeente Maastricht en LVO onderling besloten om gezamenlijk een gedegen plan op te stellen voor de doorontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Inmiddels hebben meerdere partijen, waaronder bureau ICS, een stuurgroep, en stakeholders, onderzoek gedaan naar de juiste getallen betreffende de krimp en uitstroom van leerlingen naar België en het Heuvelland. Daarnaast is er ook onderzoek gedaan naar de huidige huisvesting van het voortgezet onderwijs.

Al dit onderzoek heeft ons inzicht verschaft in de feitelijk krimpgetallen en de daadwerkelijke uitstroom van leerlingen. In de plenaire bijeenkomst van 4 november zijn de raadsleden bijgepraat over de inzichten die het onderzoek tot nu toe opgeleverd heeft. Alle partijen vinden (de kwaliteit van) het onderwijs het belangrijkste uitgangspunt. De onderwijsvisie van LVO Maastricht is hierbij leidend. Met de nadrukkelijke mededeling dat het slechts voorbeelden betreft, is ook een aantal scenario’s van de doorontwikkeling genoemd.

De stuurgroep, bestaande uit beide leden van de Centrale Directie van LVO Maastricht, hoofd vastgoed van LVO, ICS, en enkele ambtenaren van de gemeente Maastricht, zal nu aan de hand van alle informatie en de criteria die daaruit voortvloeien, een aantal scenario’s benoemen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het managementteam van LVO Maastricht. Vervolgens worden deze scenario’s besproken met de eigen medewerkers en andere (externe) stakeholders. Uiteindelijk leidt dat tot één of enkele voorkeurscenario’s die dan bestuurlijk door de gemeente Maastricht en LVO vastgesteld worden. Vervolgens zullen de scenario’s aan de Gemeenteraad en aan de medezeggenschapsraden ter instemming aangeboden worden. De ambitie is nog steeds om dit proces voor het eind van dit kalenderjaar af te ronden.

Tot slot wordt dit uitgewerkt in een gefaseerd en breed gedragen meerjarig uitvoerings- en financieringsplan. Door middel van regelmatige terugkoppeling is er blijvend aandacht voor draagvlak bij onze stakeholders.

Guido Beckers

Voorzitter centrale directie LVO Maastricht

Deel deze pagina op: