Informatie aanmelden & inschrijven

LVO Maastricht heeft alles in huis

Vanaf maandag 25 februari tot en met maandag 1 maart kunt u uw kind aanmelden voor de brugklas in schooljaar 2019-2020 van één van de scholen voor voortgezet onderwijs in Maastricht.

Verdere informatie volgt.

HET BASISSCHOOLADVIES EN DE WARME OVERDRACHT

Het voortgezet onderwijs hecht veel waarde aan het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. De scores in het leerlingvolgsysteem geven een indicatie van het niveau van een leerling. Ook de observaties van leerkrachten zijn van groot belang. Dat laat over een langere periode zien wat de mogelijkheden van een leerling zijn. Ook interesse, inzet en motivatie spelen een belangrijke rol. Dat wordt allemaal besproken tijdens de warme overdracht door de leerkrachten van de basisschool en die van het voortgezet onderwijs.

HEROVERWEGING OP BASIS VAN DE EINDTOETS 

De leerlingen maken in april een centrale eindtoets. Als de uitslag hiervan hoger is dan het basisschooladvies moet de basisschool het basisschooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot aanpassing/bijstelling van het advies naar een hoger niveau. Als dat het geval is, is het mogelijk dat de leerling alsnog ingeschreven kan worden op een andere locatie. 

TESTEN EN TOETSEN VOOR LEERLINGEN

Bij leerlingen die van een basisschool van buiten Nederland komen, is er geen basisschooladvies en geen leerlingvolgsysteem dat is afgestemd op het Nederlands voortgezet onderwijs.

Daarom vragen wij deze leerlingen om extra testen, de NIO (capaciteiten­test) en het Drempelonderzoek (didactische toets). Ouders kunnen dat zelf regelen via een onafhankelijk Nederlands onderzoeksbureau of het COB (Centrum voor Onderzoek en Begeleiding). Het COB organiseert speciale testdagen voor nieuwe leerlingen, zodat u snel over de benodigde uitslagen kunt beschikken. Zie voor meer informatie de website van het COB

DE BOVENSCHOOLSE VOORZIENING (NEVENVESTIGING ZORG)

Voor leerlingen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben bij hun start in het voortgezet onderwijs, hebben de scholen voor voortgezet onderwijs in Maastricht en omgeving samen een bovenschoolse voorziening (Nevenvestiging Zorg) opgezet. Ouders/verzorgers melden leerlingen aan bij een van de scholen in Maastricht en kunnen door die school bij OPDC/Nevenvestiging Zorg worden geplaatst.

Het is belangrijk dat de basisschool leerlingen tijdig aanmeldt voor nader onderzoek bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). Meer informatie daarover krijgt u via de leerkracht van de basisschool of via de links op deze pagina.

Deel deze pagina op: